Neteisėtos statybos

Civilinėje byloje sprendžiama dėl privalomojo nurodymo pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Ieškovė prašė teismo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą.

Ieškovė nurodė, kad jai ir jos sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ir jame esantys statiniai: gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir kiemo statiniai. Atsakovės darbuotojai ieškovei žodžiu nurodė, kad kiemo statiniai ir ūkinio pastato dalis yra pastatyti valstybinėje žemėje, o vėliau ieškovei surašė Privalomąjį nurodymą, kuriuo įpareigojo nugriauti metalinius ir mūrinius tvoros stulpus bei medinių lentelių segmentų tvorą su betoniniu pamatu ir ploto šuns voljerą, pastatytus valstybinės žemės sklypo dalyje, besiribojančioje su ieškovės žemės sklypu, bei sutvarkyti teritoriją. Ieškovės nuomone, atsakovės Privalomasis nurodymas yra nepagrįstas, nes ji nurodytų statinių nepastatė. 

Privalomasis nurodymas statytojui

Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros ir statybos valstybinės priežiūros tvarką, priežiūrą atliekančias institucijas, jų kompetenciją, pareigas ir teises nustato Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (TPSVPĮ 1 straipsnio 1 dalis). Pagal TPSVPĮ 11 straipsnio 6 dalį, jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų ar statinio projekto sprendinių (išskyrus šio straipsnio 11 dalyje nurodytus atvejus) pažeidimų, Inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui, o jeigu jo nėra, – vienam iš šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, per privalomajame nurodyme nustatytą, bet ne ilgesnį negu 6 mėnesių terminą šiuos pažeidimus pašalinti: pagal privalomąjį nurodymą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus, ar nugriauti statinį ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, pašalinti kitus pažeidimus.

TPSVPĮ 14 straipsnyje reglamentuojamas savavališkos statybos padarinių šalinimas. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Inspekcijos pareigūnas, nustatęs, kad statyba yra savavališka, surašo savavališkos statybos aktą. Aktas įteikiamas pasirašytinai, registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka statytojui, o jeigu jo nėra, – vienam iš šių asmenų: 1) statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui ar naudotojui; 2) žemės sklypo ar jo dalies, kurioje nustatyta savavališka statyba, savininkui, valdytojui ar naudotojui. 

Įgyvendinant TPSVPĮ 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, VTPSI viršininko 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-156 „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo“ buvo nustatyta privalomojo nurodymo forma. Surašant tokios formos privalomąjį nurodymą turi būti nurodoma jo surašymo data, duomenys apie asmenį, kuriam įteikiamas privalomasis nurodymas, nurodymo turinys ir įvykdymo terminas. Būtent šios formos Privalomasis nurodymas buvo surašytas ieškovei, nurodant visus reikalaujamus duomenis, t. y. VTPSI viršininko 2016 m. gruodžio 13 d. įsakyme Nr. 1V-156 nenustatyta nurodyti daugiau duomenų nei nurodė atsakovė. 

Savavališkai pastatytų statinių naudotojas

Teisėjų kolegija pažymi, kad, ieškovei ginčijant Privalomąjį nurodymą, kuriame ji įvardyta kaip ginčo statinių naudotoja, teismai, tikrindami tokio ieškovės įvardijimo Privalomajame nurodyme pagrįstumą, turėjo pagrindą remtis visais byloje surinktais duomenimis, kurie suteikia pagrindą spręsti, ar ieškovė Privalomojo nurodymo surašymo metu buvo ginčo statinių naudotoja. Teismai, konstatuodami, kad ieškovė buvo statinių naudotoja, rėmėsi aplinkybėmis, kurios patvirtino statinių naudojimą iki Privalomojo nurodymo surašymo, o ne po to. Bylą nagrinėję teismai ginčijamo Privalomojo nurodymo surašymo ieškovei pagrindo – fakto, kad ji yra savavališkai pastatytų ginčo statinių naudotoja, – priimtuose procesiniuose sprendimuose nepapildė naujomis aplinkybėmis, galinčiomis sudaryti pagrindą surašyti Privalomąjį nurodymą, ir nesirėmė aplinkybėmis, neturinčiomis reikšmės ieškovės, kaip ginčo statinių naudotojos, statuso patikrinimui.

Civilinė byla Nr. e3K-3-254-421/2020

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora
Advokato konsultacija telefonu:
(8-676) 10 660
Scroll to Top
Konsultacija