Lygių dalių principas padalijant santuokoje įgytą turtą

Ieškovė ieškiniu prašė teismo nutraukti santuoką su atsakovu dėl jo kaltės, nutraukus santuoką palikti jai santuokinę pavardę, taip pat sūnaus ir dukters po santuokos nutraukimo gyvenamąją vietą nustatyti kartu su ieškove iki vaikų pilnametystės bei priteisti išlaikymą vaikams iki jų pilnametystės iš atsakovo.
Gyvendami santuokoje ieškovė su atsakovu įgijo nekilnojamojo turto – žemės sklypą su nebaigtu statyti šeimos namu, kitą žemės sklypo, butą.
Nurodytą turtą ieškovė prašė padalyti lygiomis dalimis po 1/2 dalį jai ir atsakovui. Nutraukus santuoką ieškovė teismo prašė jai nuosavybės teise priteisti butą su visais jame esančiais daiktais. Atsakovui ieškovė prašė nuosavybės teise priteisti abu žemės sklypus, nebaigtą statyti namą ir butą. Kadangi jai priteistinas butas, o visas kitas turtas priteistinas atsakovui, už atsakovui tenkančią didesnę turto dalį, jos naudai priteistina piniginė kompensacija.

Nukrypimas nuo sutuoktinių turto lygių dalių

Nutraukdamas santuoką teismas turi padalyti sutuoktinių bendrą turtą (CK 3.59 straipsnis). Šiam tikslui nustatomas bendro sutuoktinių turto balansas ir kiekvieno sutuoktinio dalys bendrame turte. Įstatyme įtvirtinta, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno iš jų vardu, laikomas bendrąja jungtine nuosavybe (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Į dalijamo sutuoktinių bendro turto balansą gali būti įtraukiamas tik realiai egzistuojantis abiem sutuoktiniams ar vienam iš jų priklausantis nuosavybės teise turtas. Laikytina, kad turtas realiai egzistuoja, jeigu prašantis padalyti bendrą turtą sutuoktinis nurodo konkretų bendrosios nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantį turtą ir pateikia įrodymus apie tokio turto buvimo vietą ir jo valdymą. Teismai pagrįstai neįtraukė ieškovės prašomų padalyti piniginių lėšų į dalytiną turtą, nes byloje nepateikta įrodymų apie tokių lėšų faktinį buvimą, t. y. ieškovės nurodomų lėšų dydį, jų įgijimą, valdymą vieno iš sutuoktinių ar abiejų sutuoktinių vardu ir jų buvimo vietą. Dėl to teismams nebuvo pagrindo nagrinėti nesamų piniginių lėšų padalijimo klausimą.

Nepilnamečių vaikų interesai

Vienas iš teisinių pagrindų, leidžiantis teismui nukrypti nuo lygių dalių principo, padalijant sutuoktinių santuokoje įgytą turtą, yra nepilnamečių vaikų interesai (CK 3.123 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad, nustatant sutuoktinių nelygias dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, reikia išsiaiškinti, kiek toks nukrypimas yra būtinas ir apsaugantis sutuoktinio ir vaiko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 17 d. nutartis, priimta byloje A. V. v. L. V.; bylos Nr. 3K-3-355/2003; 2002 m. spalio 14 d. nutartis, priimta byloje R. Š. v. R. Š.; bylos Nr. 3K-3-1180/2002; 2004 m. kovo 8 d. nutartis, priimta byloje A. M. v. A. M.; bylos Nr. 3K-3-165/2004).
Kiekvienu atveju nukrypimo nuo bendro sutuoktinių turto lygių dalių mastas ir turto padalijimo būdas priskirtini teismo diskrecijai, įvertinant individualias bylos aplinkybes. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, kad nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta nustatyta kartu su atsakovu, į dalytino turto pobūdį, priskiriant atsakovo nuosavybėn žemės sklypą kartu su nebaigtu statyti namu, kurie galės užtikrinti nepilnamečių vaikų būsto poreikį, taip pat į priteistą iš ieškovės nepilnamečių vaikų išlaikymo palyginti nedidelį dydį, teismai turėjo teisinį pagrindą nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, priteisdami atsakovo asmeninėn nuosavybėn didesnę bendro turto dalį. Padalijant bendrą turtą ieškovei priteista 29,34 proc., o atsakovui – 70,66 proc. turto dalis. Šis nukrypimas nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių yra pakankamas ir nėra per didelis, nes atsakovui priteisiamas didesnės vertės turtas suteiks galimybes pasirūpinti nepilnamečių vaikų išlaikymo, būsto ir kitais jų poreikiais. Nurodyta turto dalių proporcija yra teisinga, atsižvelgiant į bendro turto objektus (butus, namą, žemės sklypą), juos padalijus yra išlaikomas šių objektų vientisumas. Nukrypimo nuo sutuoktinių turto lygių dalių mastas neviršija suformuotoje teismų praktikoje priimtų ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. K. v. A. K., bylos Nr. 3K-3-557/2003; 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta byloje D. V. v. A. V., bylos Nr. 3K-3-26/2006).
Civilinė byla Nr. 3K-3-301/2007
Scroll to Top
Konsultacija