Viešieji pirkimai

Civilinėje byloje sprendžiama dėl reikalavimų tiekėjams nustatymo ir draudimo riboti jų konkurenciją.

Ieškovė UAB Diagnostikos laboratorija (toliau – ir ieškovė, kasatorė) prašė teismo pripažinti neteisėta ir panaikinti atsakovės VšĮ Šiaulių centro poliklinikos (toliau – atsakovė, perkančioji organizacija) sprendimo dalį, kuria nuspręsta atmesti ieškovės 2016 m. kovo 23 d. pretenziją dėl atsakovės vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Medicininių laboratorinių tyrimų pirkimas“ sąlygų 2.3.4, 3.11 punktų; pripažinti neteisėtais konkurso sąlygų 2.3.4, 3.11 punktus ir įpareigoti atsakovę juos pakeisti; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Ieškovė, ketindama dalyvauti Konkurse, 2016 m. kovo 24 d. pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad Konkurso sąlygų 2.3.4 ir 3.11 punktai yra neteisėti, neatitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, pažeidžia ieškovės ir kitų tiekėjų interesus. Konkurso sąlygų 3.11 punktu nustatomas perteklinis reikalavimas, dirbtinai ribojama konkurencija, o 2.3.4 punkte išdėstytas reikalavimas ekstrinius tyrimus atlikti per 15–30 minučių neatitinka elementarių sąžiningumo ir protingumo principų, toks reikalavimas nėra taikomas net vidaus ligų stacionarines antrinio lygio paslaugas teikiančiose asmens sveikatos įstaigose.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai spręsdami dėl Konkurso sąlygų 3.11 punkto (šios nutarties 3.2 punktas) (toliau – ir ginčo Konkurso sąlyga) turinio konstatavo, kad taikant ginčo Konkurso sąlygą, kai kurie tiekėjai ribojami pateikti pasiūlymus Konkurse, tačiau vertino, kad ši nuostata teisėta, nes apsaugo perkančiosios organizacijos siekį užsitikrinti sąžiningą konkurenciją.

Kasacinio teismo konstatuota, kad viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį (lot. rationae materia kriterijus), inter alia (be kita ko), tiek dėl tarptautinių ir supaprastintų, tiek dėl klasikinio ir komunalinio sektorių viešųjų pirkimų visų procedūrų nuostatų, taip pat ne tik pirkimo metu, bet ir sudarius bei vykdant viešojo pirkimo sutartį (lot. rationae temporis kriterijus); vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad atitinkamos VPĮ normos – konkreti viešųjų pirkimų principų išraiška, todėl būtent jos pirmiausia turėtų būti taikytinos sprendžiant tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčą; tinkamas konkrečių VPĮ nuostatų taikymas kartu reiškia ir tinkamą viešųjų pirkimų principų laikymąsi; kai kurios VPĮ normos aiškios, tikslios, iš esmės nepaliekančios taikymo laisvės, t. y. išimties; bendrųjų įstatymo normų – viešųjų pirkimų principų (ar bendrųjų teisės principų) – taikymas, taip pat siekis užtikrinti viešąjį interesą nepateisina praktikos, kuria būtų akivaizdžiai nukrypta nuo teisinio reguliavimo, iškreipta įstatymo leidėjo valia sureguliuoti atitinkamus teisinius santykius (žr. pagal analogiją, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-121-690/2016 22–24 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo praktiką).

Be to, pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką peržiūros institucija, siekdama teisingai išspręsti šalių ginčą, turi išsiaiškinti atitinkamos pirkimo sąlygos turinį ir įvertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai pritaikė šią nuostatą, priimdama skundžiamą sprendimą. Pabrėžtina, kad pirkimo sąlygų analizė – ne fakto klausimas, taigi galimas spręsti kasaciniame procese. Atsižvelgiant į tai, netinkamas ar nemotyvuotas ginčo Konkurso sąlygos turinio aiškinimas ir taikymas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniuose sprendimuose kasacinio teismo neriboja dėl to spręsti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-291-969/2016 70 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

Iš nuosekliai suformuotos kasacinio teismo praktikos taip pat matyti, kad pagal VPĮ reikalavimai, kuriuos perkančiosios organizacijos nurodo pirkimo dokumentuose, iš esmės skirstomi į dvi kategorijas: a) reikalavimus pasiūlymui siaurąja prasme ir b) reikalavimus tiekėjams; pastarieji papildomai skirstomi į reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai (ekonominis, techninis, profesinis pajėgumas, teisė verstis tam tikra veikla, tam tikri kokybės vadybos sistemos standartai ir pan.) ir neigiamo pobūdžio sąlygas, kuriomis ribojamas ar draudžiamas tiekėjų dalyvavimas konkurse (juridinių asmenų bankrotas, fizinių asmenų neišnykęs teistumas ir pan.) bei kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

Civilinė byla Nr. e3K-3-456-469/2016

Kontaktai

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija