Viešieji pirkimai

Byla dėl tiekėjo teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo teisėtumo.

Ieškovė prašė panaikinti atsakovės (toliau – ir atsakovė; perkančioji organizacija) vykdomame pirkime pirkimą (toliau – Pirkimas) priimtus sprendimus: dėl ieškovės teisės susipažinti su Pirkimo laimėtoja pripažintos įmonės pasiūlymu ribojimo, dėl Pirkimo pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo, dėl įmonės atitikties kvalifikacijos bei kokybės vadybos sistemų reikalavimams pripažinimo tinkama, dėl įmonės pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams, dėl įmonės neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo pripažinimo tinkamu ir panaikinti iš neteisėtų sprendimų kylančius kitus procedūrinius sprendimus arba pripažinti Pirkimo sutartį, jei tokia būtų sudaryta, niekine.

Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 20 straipsnį bei skaidrumo principą, nes nepateikė susipažinti visos galimos trečiojo asmens pasiūlymo informacijos, kuri savo turiniu nėra ir negali būti pripažinta konfidencialia. Perkančioji organizacija taip pat netinkamai įvertino trečiojo asmens atitiktį kvalifikacijos bei kokybės vadybos sistemos reikalavimams, nes trečiojo asmens įmonės kokybės vadybos sertifikate nėra nurodytas akreditavimo biuro ženklas, trečiojo asmens pateikti 2017–2019 m. finansinės atskaitomybės duomenys skiriasi nuo pateiktų Juridinių asmenų registrui, be to, trečiasis asmuo nepateikė auditoriaus ataskaitos.

Ieškovo teisinio suinteresuotumo sudaryti viešojo pirkimo sutartį reikšmingumas lemia tai, kad teismas visada, t. y. nepriklausomai, ar kitos bylos šalys kelia tokį teisės klausimą, privalo vertinti ieškovo teisinį suinteresuotumą viešojo pirkimo sutarties sudarymu, ieškovo nurodomą teisių pažeidimo pagrindimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015; 2019 m. spalio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019 35.8 punktą). Taigi, teismas, nagrinėdamas viešojo pirkimo bylą, pirmiausia turi nustatyti ieškovo teisinį suinteresuotumą ir įvertinti bylos nagrinėjimo objekto ir ginčo nagrinėjimo teisinę prasmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-179-378/2020, 38 punktas).

Tiekėjo teisinis suinteresuotumas kasacinio teismo praktikoje apibrėžiamas kaip tiekėjo suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir finansinio atlygio už suteiktas paslaugas, pristatytas prekes ar atliktus darbus gavimu, tačiau nereiškia kitokios naudos ar kitokio pobūdžio suinteresuotumo pirkimo rezultatu. Atsižvelgiant į tai, teisė ginčyti perkančiojo subjekto veiksmus siejama su intereso sudaryti viešojo pirkimo sutartį gynimu, kai dėl perkančiojo subjekto veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimu, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti (pvz., žr. pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019 35.7 punktą).

Kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad tiekėjų suinteresuotumą, kaip sąlygą inicijuoti perkančiosios organizacijos veiksmų peržiūros procedūrą, apibrėžia dviejų elementų visuma: ieškovo tinkamumas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus (veiksmus) ir jo subjektinių teisių pažeidimas; tai – privalomos ir kartu taikomos teisinio suinteresuotumo sąlygos, kurios lemia tai, kad teismai nagrinėja šalių ginčą iš esmės tik tuo atveju (nebent dėl viešojo intereso apsaugos tai darytų savo iniciatyva), kai ieškinį laikydamasis įstatymuose nustatytos tvarkos pareiškia tinkamas ieškovas, įtikinamai ir patikimai įrodęs būtent jo teisėtų interesų pažeidimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-78-248/2020 37 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką; 2020 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-179-378/2020 40 punktą).

Civilinė byla Nr. e3K-3-300-378/2020

Kontaktai

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija