Turto pripažinimas asmenine nuosavybe

Kasacinė byla dėl privatizavimo būdu įgyto nekilnojamojo turto (buto dalies) nuosavybės formos.

Ginčo šalių santuoka buvo sudaryta 1986 m. Ieškovė 1993 m. pirkimo–pardavimo sutartimi iš valstybės įsigijo ginčo buto dalis. 1997 m. teismo sprendimu santuoka nutraukta galiojant SŠK normoms. Nutraukiant santuoką, nebuvo sprendžiamas klausimas dėl sutuoktiniams priklausančio turto padalijimo, santuokinis turtas nėra padalytas iki šiol.

Atsakovas niekada nepretendavo į ieškovės įgytą buto dalį; jam buvo žinoma, kad tai yra jos asmeninis turtas, įgytas už asmenines lėšas, aiškiai išreiškus valią įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn. Sutartyje nėra jokio įrašo, kad buto dalis buvo perkama kartu su atsakovu ir įgyjama bendrojon jungtinėn nuosavybėn, atsakovas pirkimo sandoryje nedalyvavo. Nutraukus santuoką sutuoktinių turtas buvo padalytas žodiniu susitarimu; ginčo buto dalis atiteko ieškovės asmeninėn nuosavybėn (įgyta už jos asmenines lėšas).

Nuomininkas ir jo šeimos nariai, taip pat ir laikinai išvykusieji, susitarę dėl nuomojamo buto pirkimo, kieno vardu bus sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis ir kas taps buto savininku (bendraturčiais) (Butų privatizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis), bei įforminę buto pirkimo–pardavimo sutartį, pripažįstami įgyvendinę Butų privatizavimo įstatymu jiems suteiktą teisę privatizuoti vieną butą, todėl pagal šį įstatymą privatizuoti kito buto negalėjo. Taigi, butus privatizuojant sutuoktiniams, butų privatizavimo lengvata buvo teikiama šeimoms, o ne vienam iš sutuoktinių. Draudimas tai pačiai šeimai antrą kartą pasinaudoti įstatymo lengvata patvirtina, jog privatizavusi butą šeima buvo laikoma įsigijusia gyvenamąjį būstą, skirtą visiems šeimos nariams bendrai naudoti.

Butų privatizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis 1998 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. VIII-847 buvo papildyta, nustatant, kad sutuoktinių nuosavybės teisė į privatizuotą butą ar namą nustatoma pagal šeimos įstatymus, neatsižvelgiant į tai, kurio sutuoktinio vardu buvo privatizuotas namas arba butas.

Kasacinis teismas, aiškindamas Butų privatizavimo įstatymo nuostatas, savo praktikoje nurodęs, kad nors iki Butų privatizavimo įstatymo papildymo nebuvo aiškiai išreikštos nuostatos dėl sutuoktinių teisės į privatizuotą butą, o pagal bendrą įstatymų galiojimo taisyklę civilinis įstatymas neturi atgalinio veikimo galios tačiau butai, kuriuos sutuoktiniai įsigijo pagal Butų privatizavimo įstatymą iki šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies papildymo, taip pat laikomi bendrąja jungtine jų nuosavybe (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-395/1999).

Atsižvelgiant į specifinę butų privatizavimo proceso paskirtį ir įstatyme nustatytą tvarką kasacinio teismo praktika plėtojama išaiškinant, kad, vadovaujantis Butų privatizavimo įstatymo 5 straipsniu ir SŠK 21 straipsniu, butai, sutuoktinių įsigyti pagal Butų privatizavimo įstatymą santuokos metu, turi būti pripažįstami bendrąja jungtine jų nuosavybe, nepriklausomai nuo to, ar jie įsigyti abiejų, ar tik vieno iš sutuoktinių vardu, ir nuo to, kieno lėšomis buvo apmokėta įsigyjamo buto kaina (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-311/2002; 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2005; 2012 m. kovo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2012 ir jose nurodytą praktiką).

Butų privatizavimo tvarką reglamentavo atskiras Butų privatizavimo įstatymas, tačiau sutuoktinių teisėms į privatizuojamus butus turėjo būti taikomos SŠK normos, kurios šiuo atveju laikytinos specialiosiomis normomis, taip pat vadovaudamasi teismų praktikoje suformuluota taisykle, kad butai, sutuoktinių įsigyti pagal Butų privatizavimo įstatymą santuokos metu, turi būti pripažįstami bendrąja jungtine jų nuosavybe, nepriklausomai nuo to, kieno lėšomis buvo apmokėta įsigyjamo buto kaina, sprendžia, jog aplinkybės dėl buto įgijimo nuosavybėn po to, kai ginčo šalių santuoka faktiškai buvo pasibaigusi, bet nenutraukta teismine tvarka ir ginčo buto dalis, įsigyta iki santuokos nutraukimo, pripažintina bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe.

Ginčo buto dalis privatizuota už vienos ieškovės asmenines lėšas, sutuoktiniams ilgą laiką nebetvarkant bendro ūkio ir kartu negyvenant, pagal Butų privatizavimo įstatymo, SŠK ir CK nuostatas bei suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nėra pagrindas šią ginčo buto dalį pripažinti asmenine ieškovės nuosavybe.

Civilinė byla Nr. e3K-3-237-916/2017

(8-676) 10660

Advokato kontora

Scroll to Top
Konsultacija