Testamento duomenų tikslinimas

Civilinėje byloje sprendžiamas testamento turinio aiškinimo ir įpėdinio teisės paveldėti konkrečią turto dalį klausimas.

Asmuo testamentu ieškovei paliko turto. Mirus testatoriui ieškovė kreipėsi į notaro biurą, kad priimtų palikimą, tačiau paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas dėl neaiškaus testamento turinio. Testamente ieškovei paliekamas turtas įvardytas kaip butas Nr. 1, nors testatoriui priklausė 1/4 minėto namo dalis.

Paveldėjimo teisės liudijimo turinys, kai paveldima pagal testamentą, turi tiksliai atitikti testamente išdėstytą testatoriaus valią. Dėl to notaras, išduodamas paveldėjimo teisės liudijimą, turi būti įsitikinęs dėl testatoriaus valios, išreikštos testamente, aiškiai suprasti jo patvarkymų dėl palikimo esmę. Paprastai dėl to nekyla problemų, kai testamento turinys yra nuoseklus, nedviprasmiškas, neprieštaringas, testamentas surašytas, vartojant standartinę teisinę terminiją ir sąvokas, apibrėžtas teisės normų. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.18 straipsnio 2 dalį testamento teksto klaidos, netikslus asmenų įvardijimas, tai, kad kokio nors asmens ar daikto savybė ar padėtis pasikeitė ar išnyko, jei iš testamento turinio testatoriaus valia aiški, neturi reikšmės, taigi tokie netikslumai nėra kliūtis išduoti paveldėjimo teisės liudijimą dėl testamento neaiškumo. Tačiau galimi ir tokie atvejai, kai testamento turinį galima aiškinti įvairiai (skirtingai), arba jo turinio esminės dalys prieštarauja viena kitai ir kartu panaikina viena kitą ar iš viso neįmanoma nustatyti tikrosios testatoriaus valios (nesuprantamas testamentas – CK 5.16 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustato ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2013; 2011 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011). Taigi notaras gali išduoti paveldėjimo teisės liudijimą tik tokiu atveju, jei dėl testamento turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių.

Pagal kasacinio teismo praktiką, nustatant reikšmingas aplinkybes dėl testamente išreikštos testatoriaus valios, svarbu atsižvelgti į tai, kad testamentas yra vienašalis sandoris (CK 1.63 straipsnio 3 dalis, 5.19 straipsnis), kuriam sudaryti būtina tik vienos šalies (testatoriaus) valia. Dėl šios priežasties testamente išreikštos testatoriaus valios turiniui nustatyti sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193 straipsnis) netaikytinos visa apimtimi, o tik tiek, kiek tai neprieštarauja testamento, kaip vienašalio sandorio, kuriuo išreikšta tik testatoriaus valia, esmei. Atsižvelgiant į testamento, kaip paveldėjimo pagrindo, prigimtį ir teisinį reglamentavimą (CK 5.2, 5.15–5.42 straipsniai), kilus ginčui dėl testamente išreikštos testatoriaus valios turinio, ši turi būti nustatoma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijais, turi būti remiamasi ne vien pažodiniu testamento teksto aiškinimu, būtina aiškintis tikruosius testatoriaus ketinimus, testamento sudarymo aplinkybes ir kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes (mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) CK 6.193 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į testamento prigimtį, esmę bei jo dalyką, reikšmė (mutatis mutandis CK 6.193 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2011).

Mirusio asmens palikimą sudaro turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių visuma, kuria mirusysis turėjo mirties momentu. Vadovaudamasi testamento, kaip vienašalio sandorio, turinio nustatymo taisyklėmis, pažymėtina, kad buvimas bendraturte ir naudojimasis name esančiomis patalpomis kaip atskiru butu teikia pagrindą daryti išvadą, kad palikėjos valia buvo palikti testamentu būtent jai nuosavybės teise priklausančią nekilnojamojo turto dalį, testamente ją netiksliai įvardijant kaip butą.

Nors testamente testatorei priklausantis turtas įvardijamas kitaip nei jis įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau netikslus turto įvardijimas nekeičia tikrosios testatorės valios.

Civilinė byla Nr. 3K-3-176-916/2017

(8-676) 10660

Advokato kontora

Scroll to Top
Konsultacija