Tarpininkavimas teikiant finansines paslaugas

Civilinė byla dėl neteisėtais finansų tarpininko veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

Ieškovas nagrinėjamoje byloje rėmėsi investicijų tinkamumo pareigos ir pareigos atskleisti informaciją pažeidimu, teigdamas, kad atsakovas tik formaliai įvykdė pareigą pažinti klientą, nesurinkdamas visos pagal teisės aktų reikalavimus būtinos surinkti informacijos.

Pareiga atskleisti informaciją pažeidžiama, kai finansų tarpininkas klientui nesuteikia visos reikiamos informacijos arba ją suteikia netinkamai, t. y. nesilaikydamas informacijos pateikimo laiko, formos ar turinio reikalavimų. Sprendžiant dėl pareigos atskleisti informaciją galimo pažeidimo reikšmingas FPRĮ 22 straipsnio 3 dalyje nurodytas informacijos pateikimo tikslas – kad klientai galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų ir finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus.

Rizikos mastas yra vienas svarbiausių aspektų, kuris turi būti atskleistas neprofesionaliajam investuotojui tam, kad būtų tinkamai įgyvendinta informacijos atskleidimo pareiga. Šis aspektas neprofesionaliajam investuotojui turi būti atskleistas aiškiai, išsamiai ir suprantamai. Tinkamos informacijos atskleidimo pareigos įvykdymas yra vienas iš instrumentų, saugančių investuotoją nuo netinkamų produktų pasirinkimo ir galimų nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2014). Vien apibendrintas rizikos nurodymas, nesant aiškaus paaiškinimo dėl ieškovų siekiamų įsigyti investicinio fondo vienetų, neatitinka reikalavimo atskleisti neprofesionaliajam investuotojui informaciją nedviprasmiškai, išsamiai ir suprantamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-525-687/2018, 39 punktas). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad FPRĮ 22 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta finansų tarpininko pareiga yra aktyvi pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2014).

Investicijų tinkamumo pareigą (angl. suitability) sudaro dviejų rūšių pareigos: pareiga surinkti apie klientą aktualią informaciją ir pareiga atsižvelgiant į surinktą informaciją nuspręsti dėl investicijų, kurios geriausiai atitiktų kliento interesus. FPRĮ 22 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad finansų maklerio įmonė, prieš pradėdama teikti klientui investicines paslaugas, kurios apima investavimo rekomendacijų teikimą ir (arba) finansinių priemonių portfelio valdymą, privalo surinkti informaciją apie kliento ar potencialaus kliento žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su konkrečiomis investicinėmis paslaugomis ar finansinėmis priemonėmis, finansinę padėtį, tikslus, kurių jis siekia naudodamasis investicinėmis paslaugomis. Tik surinkusi ir įvertinusi pirmiau nurodytą informaciją, finansų maklerio įmonė turi rekomenduoti klientui ar potencialiam klientui konkrečias investicines paslaugas ir finansines priemones, kurios geriausiai atitiktų kliento interesus (FPRĮ 22 straipsnio 6 dalis). Informacijos apie potencialų klientą rinkimas yra neatskiriamai susijęs su informacijos klientui apie ketinamą įsigyti finansinį produktą tinkamu parinkimu ir atskleidimu, todėl kliento anketos pildymas ir rekomendacijų teikimas negali būti vertinamas formaliai, informacijos rinkimui ir atskleidimui taikomi aukšti reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-253-969/2015).

Pagal Taisyklių 48 punkto nuostatas finansų maklerio įmonė privalo surinkti iš klientų ir potencialių klientų visą informaciją, reikalingą esminiams faktams apie klientą nustatyti (angl. suitability test). Finansų maklerio įmonė, įvertinusi apie klientą surinktą informaciją ir klientui teikiamos paslaugos pobūdį bei mastą, privalo turėti pagrindą manyti, kad konkretus sandoris, kurį siūloma sudaryti arba kuris yra sudaromas teikiant portfelio valdymo paslaugą, atitinka šiuos kriterijus: sandoris atitinka šio kliento investavimo tikslus; klientas yra finansiškai pajėgus prisiimti su jo investavimo tikslus atitinkančio sandorio sudarymu susijusią riziką; klientas turi pakankamai reikiamų žinių ir patirties, kad suprastų riziką, būdingą sandorio sudarymui ir jo portfelio valdymui. Jei finansų maklerio įmonė, teikdama investavimo rekomendacijas ar valdydama kliento portfelį, nesurenka FPRĮ 22 straipsnio 5 dalyje nustatytos informacijos, ji neturi teisės klientui ar potencialiam klientui teikti šiame punkte nustatytų investicinių paslaugų ar rekomenduoti finansinių priemonių (Taisyklių 53 punktas).

Civilinė byla Nr. e3K-3-172-823/2021

Advokato kontora | Advokato paslaugos Klaipėdoje

(8-676) 10660

Scroll to Top
Konsultacija