Savavališkos statybos

Civilinė byla dėl savavališkos statybos ir tokios statybos padarinių šalinimo.

Statybos procese buvo pakeista gyvenamojo namo vieta, taip pakeičiant detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, be to, užimant dalį valstybinės žemės sklypo, skirto keliui tiesti.

  Savavališka statyba – statinio (jo dalies) statyba be Statybos įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo arba statybos darbų vykdymas, kai statybos leidimas jau netekęs galios (nesudėtingo statinio atveju – neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios), taip pat kai teismas statybos leidimą pripažino neteisėtu; statinio (jo dalies) statyba turint galiojantį statybos leidimą (nesudėtingo statinio atveju – turint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytą privalomąjį dokumentą), tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, t. y. keičiama nustatyta statinio vieta sklype, sklypo, statinio ar jo dalių paskirtis, leistinas sklypo užstatymo tankis, leistinas statinio aukštis, nesilaikoma saugomos teritorijos apsaugos reglamento ar kultūros paveldo statinio laikinojo apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat paveldosaugos reikalavimų (Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalis). Taigi tais atvejais, kai asmuo statybą vykdo, turėdamas galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, savavališkos statybos faktas gali būti konstatuojamas, jei nustatomi esminiai statinio projekto sprendinių pažeidimai. Prie tokių esminių pažeidimų priskiriamas ir statinių vietos pakeitimas.  

  Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma (Statybos įstatymo 2 straipsnio 27 dalis).

  Remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 punktu, teritorijų planavimo dokumentai (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais) yra vieni iš privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų. Viena teritorijų planavimo dokumentų rūšių – detalieji planai. Detaliaisiais planais nustatomas privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas – galima pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdai ir, jei numatyta, pobūdis, leistinas pastatų aukštis, žemės sklypo užstatymo tankumas, sklypo užstatymo intensyvumas, statinių statybos zona, statybos riba ar linija ir kt. (Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalis).

  Išdėstytas teisinis reglamentavimas reiškia, kad tais atvejais, kai Teritorijų planavimo įstatymas nustato detaliojo plano būtinumą, statinio projektas turi atitikti detaliojo plano sprendinius, statinio projekto koregavimas, neatitinkantis detaliojo plano sprendinių, neleistinas, o juo labiau negalima statyba, nesilaikant patvirtinto projekto ir detaliojo plano.

  Jeigu statyba kvalifikuojama kaip savavališka, tai jos padarinių šalinimas vykdomas taikant Civilinio kodekso 4.103 straipsnį kartu su viešosios teisės normomis, reglamentuojančiomis savavališkos statybos padarinių šalinimą. Statybos įstatymo 32 straipsnis nustato, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Šio įstatymo 14 straipsnyje nustatyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdai, be kitų – ir savavališkos statybos įteisinimas, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, jei tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. 

  Civilinė byla Nr. 3K-3-240-248/2017

  (8-676) 10660

  Advokato kontora

  Scroll to Top
  Konsultacija