Nepriklausoma garantija

Civilinė byla dėl skolininko, kurio prievolės įvykdymas buvo užtikrintas garantija, teisės reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu garantija buvo pasinaudota pažeidžiant užtikrintos prievolės sąlygas.

Šalys 2010 m. vasario 19 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovė UAB „Pastatų vystymas“ terminuotai iki 2015 m. balandžio 30 d. išnuomojo ieškovei UAB „Vitral“ negyvenamąsias patalpas Klaipėdoje, Pramonės g. 8. Nuomos sutarties 4 straipsnio 5 dalyje ieškovė, be kita ko, įsipareigojo iki 2010 m. kovo 1 d. pateikti 34 873 Eur patronuojančiosios bendrovės (Danijos bendrovės „Vitral A/S“) garantiją, galiojančią Nuomos sutarties laikotarpiu.

Pasibaigus Nuomos sutarčiai atsakovė UAB „Pastatų vystymas“ pateikė Danijos bendrovei „Vitral A/S“ reikalavimą per septynias dienas sumokėti 34 873 Eur pagal išduotą garantiją. Šiai nesutikus mokėti garantijoje nurodytos sumos, šalių ginčas buvo sprendžiamas teisme ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. liepos 21 d. galutine nutartimi byloje Nr. e3K-3-323-421/2017 pagal UAB „Pastatų vystymas“ ieškinį Danijos bendrovei „Vitral A/S“ dėl skolos pagal šią suteiktą garantiją priteisimo UAB „Pastatų vystymas“ ieškinį tenkino ir, be kita ko, priteisė UAB „Pastatų vystymas“ iš atsakovės Danijos bendrovės „Vitral A/S“ 34 873 Eur pagal pareikalavimo garantiją. Danijos bendrovė „Vitral A/S“, išmokėjusi kreditorei priteistą sumą, šių nuostolių atlyginimo pareikalavo iš skolininkės UAB „Vitral“. Skolininkė, atlyginusi garanto turėtus nuostolius, pateikė ieškinį šioje byloje kreditorei UAB „Pastatų vystymas“ dėl garantui sumokėtos sumos atlyginimo, nes šiuo atveju nepagrįstai buvo pareikalauta iš garanto įvykdyti prievolę.

Nagrinėjamoje byloje teismai konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovė būtų pažeidusi prievolę pagal šalių sudarytos Nuomos sutarties nuostatas, todėl neatsirado kreditorei teisėtas pagrindas pasinaudoti trečiojo asmens išduota garantija. Taip pat teismų nurodyta, kad, kilus ginčui, ar skolininkė pažeidė užtikrintą prievolę, turi būti vadovaujamasi būtent Nuomos sutarties, o ne garantijos, sąlygomis.

Nepriklausomoje garantijoje iš jos kylantis garanto įsipareigojimas nepriklauso nuo pagrindinės prievolės, kurios įvykdymui užtikrinti garantija yra išduota. Tokią garantiją išdavęs subjektas, gavęs kreditoriaus reikalavimą, privalo išmokėti garantijoje nurodytą sumą remdamasis tik garantijos sąlygomis ir nevertindamas pagrindinės prievolės įvykdymo (neįvykdymo). Pagal nepriklausomą garantiją garantas moka kreditoriui šiam įvykdžius garantijoje nurodytas sąlygas – pateikus rašytinį pareikalavimą dėl garantija užtikrintos skolininko prievolės nevykdymo ir pridėjus garantijos sąlygose nurodytus dokumentus, nesiejant garantijos vykdymo su pagrindine prievole (CK 6.90 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-537/2012).

Siekiant atskirti skolininko, kreditoriaus ir garanto įsipareigojimų apimtį ir šias šalis siejančius teisinius santykius kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai ginčas kyla tarp garanto ir kreditoriaus, kai kreditoriui pareikalavus garantas atsisako įvykdyti savo prievolę pagal garantijos sutartį ir kreditorius ginčija tokį garanto atsisakymą ir prašo teismo įpareigoti garantą įvykdyti jo prievolę, teismas turi nagrinėti (priklausomai nuo ieškinio pagrindo), ar kreditorius reikalavimas ar prie jo pridėti dokumentai atitinka garantijos sąlygas (CK 6.92 straipsnio 4 dalis), ar pateikti nepasibaigus garantijos terminui, taip pat ar nebuvo CK 6.92 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių, leidžiančių garantui nevykdyti prievolės. Pažymėtina, kad, kai išduota banko garantija, kreditoriaus reikalavimas turi atitikti CK 6.93 straipsnio 4 dalies sąlygas. Tais atvejais, kai ginčas kyla tarp skolininko ir kreditoriaus, kai skolininkas mano, kad kreditorius nepagrįstai pareikalavo iš garanto įvykdyti prievolę, ir kreipiasi į teismą prašydamas apginti jo pažeistas teises ir pripažinti, kad kreditorius nepagrįstai pareikalavo iš garanto įvykdyti prievolę arba atlyginti dėl to patirtus nuostolius, teismas turi nagrinėti (priklausomai nuo ieškinio pagrindo) ne tik pirmiau nurodytas aplinkybes, bet ir tai, ar skolininkas pažeidė garantija užtikrintą prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2014).

Teisėjų kolegija nurodo, kad šiuo atveju skolininkė UAB „Vitral“ ir kreditorė UAB „Pastatų vystymas“ turi tarpusavio įsipareigojimus dėl pagrindinės prievolės (Nuomos sutarties) įvykdymo. Remiantis CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu sutarties privalomumo ir vykdymo principu, šalys privalo laikytis sutarties sąlygų, jas tinkamai vykdyti. Šiuo atveju šalys sudarė konkretų susitarimą, t. y. Nuomos sutartį, ir būtent šios sutarties įsipareigojimams užtikrinti buvo išduota patronuojančiosios bendrovės „Vitral A/S“ garantija. Taigi kreditorė teisę reikalauti iš garanto įvykdyti prievolę turi ne bet kada, o tik tada, kai neįvykdyta pagrindinė prievolė, už kurią buvo garantuojama. Kadangi Danijos bendrovės „Vitral A/S“ garantija nagrinėjamu atveju buvo išduota nepriklausoma, todėl, byloje Nr. e3K-3-323-421/2017 kreditorei pareikalavus garantijoje nurodytos sumos, tame civiliniame procese, priešingai nei argumentuojama kasaciniame skunde, nebuvo nagrinėtas pagrindinės prievolės įvykdymas ar neįvykdymas dėl suteiktos garantijos pobūdžio (žr. nutarties 26, 27 punktus). Dėl to skolininkė, manydama, kad kreditorė nepagrįstai paprašė garantijos įvykdymo, būtent nagrinėjamoje byloje gali remtis pagrindinės prievolės, t. y. Nuomos sutarties, sąlygomis, įrodinėdama, kad ji tinkamai vykdė savo prievolę, o kreditorė nepagrįstai pasinaudojo jai suteikta garantija. Toks aiškinimas, priešingai nei nurodoma kasaciniame skunde, nepaneigia garantijos, kaip nepriklausomos nuo pagrindinės prievolės, esmės, nes šiuo atveju yra nagrinėjami santykiai tik tarp skolininkės ir kreditorės, jų tarpusavio įsipareigojimai.

Civilinė byla Nr. e3K-3-398-687/2019

Pradžia

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija