Kreditoriaus nesutikimas

Civilinė byla dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu.

Pareiškėja L. T. 2005 m. liepos 1 d. sudarė su suinteresuotu asmeniu AB ,,Swedbank“ kredito sutartį, pagal kurią jai buvo suteiktas 30 584 eurų kreditas. Už šios sutarties tinkamą įvykdymą 2005 m. liepos 1 d. sutartimi laidavo pareiškėjas A. T.

Pareiškėjai 2010 m. kovo 25 d. kreipėsi į teismą, prašydami nutraukti jų sudarytą santuoką bendru sutikimu ir patvirtinti santuokos nutraukimo padarinių sutartį. Pareiškėjai santuokos nutraukimo padarinių sutartyje, be kitų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų, aptarė ir įkeisto turto nuosavybės teisės perėjimą pareiškėjai bei laidavimo sutarties sąlygų pakeitimą. Suinteresuotas asmuo kreditorius AB ,,Swedbank“ prieštaravo santuokos nutraukimo padarinių sutarties nuostatoms dėl įkeisto turto nuosavybės teisės perėjimo pareiškėjai ir laidavimo sutarties pareiškėjui A. T. pasibaigimo, negavus išankstinio kreditoriaus sutikimo.

Nagrinėjamu atveju kreditorius (bankas) ir pareiškėja (sutuoktinė) sudarė kredito sutartį, pagal kurią buvo suteiktas kreditas būstui įsigyti. Pareiškėjos sutuoktinis laidavo už įsipareigojimų pagal šią kredito sutartį tinkamą įvykdymą. Taip sutuoktiniai tapo kredito davėjo (kasatoriaus) solidariaisiais bendraskoliais pagal iš nurodytų sutarčių atsiradusią prievolę grąžinti kreditą (CK3.109 straipsnio1dalies 6 punktas). Pažymėtina, kad byloje prievolės solidarumas nėra ginčijamas. Santuokos nutraukimo padarinių sutartimi sutuoktiniai pakeitė solidariąją prievolę į vieno iš sutuoktinių asmeninę, nesant kreditoriaus sutikimo (kreditorius pareiškė prieštaravimus). Kasaciniame skunde kasatorius (kreditorius) nurodo, kad teismai nepagrįstai tvirtino santuokos nutraukimo padarinių sutarties nuostatą, pagal kurią sutuoktinių solidarioji prievolė pakeista į vieno sutuoktinio asmeninę. Taip be sutarties šalies sutikimo keičiama šalių laisva valia sudaryta sutartis ir pažeidžiami kreditoriaus interesai gauti savo reikalavimų patenkinimą iš solidariųjų skolininkų. Teisėjų kolegija šį kasacinio skundo argumentą pripažįsta pagrįstu ir pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, jog tais atvejais, kai santuoka nutraukiama, neįvykdytos solidariosios sutuoktinių prievolės, kurių įvykdymo terminas nėra suėjęs, nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditoriai sutinka su prievolės pakeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2009 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „Swedbank“, AB v. P. B., D. B., bylos Nr. 3K-7-229/2009; Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje R. A. v. A. A., bylos Nr. 3K-P-186/2010; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje V. B. v. K. B., bylos    Nr. 3K-3-127/2011).

Nagrinėjamu atveju byloje susiklosto tokia situacija, kad, konstatavus, jog sutuoktiniai (pareiškėjai) ir po santuokos nutraukimo lieka solidariaisiais bendraskoliais, o pagal sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių padarinių visas turtas perduodamas vienam iš sutuoktinių, lieka neaiški šalių pozicija dėl dalytino turto, todėl turi būti iš naujo šalių aptartas ir įvertintas toks turto pasidalijimo klausimas, t. y. ar teismui konstatavus, kad ir po santuokos nutraukimo sutuoktiniai lieka bendraskoliai, šalys sutinka su tokiu turto pasidalijimu, kai jis perduotas vieno sutuoktinio asmeninėn nuosavybėn, ar šalių svarstytinas ir aptartinas kitas sutarties dėl santuokos nutraukimo padarinių (turto pasidalijimo) variantas. Dėl to  byla perduotina pirmosios instancijos teismui šiam bylos klausimui išspręsti CK 3.53 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad kai yra kreditoriaus prieštaravimas, pareikštas atsikirtimu, byla gali būti sprendžiama supaprastinto proceso tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P., R. P. v. Panevėžio kredito unija, bylos Nr. 3K-3-388/2011).

Pagal kasacinio teismo praktiką sutuoktiniai santuokos nutraukimo ir visus su juo susijusius klausimus skatinami spręsti taikiai, sudarant sutartį dėl santuokos nutraukimo padarinių; tuo atveju, kai sprendimas dėl santuokos nutraukimo yra įsiteisėjęs ir santuoka laikoma nutraukta, tačiau iš esmės yra neišspręsti kai kurie su santuokos nutraukimu susiję klausimai, naikinama ne visas teismo procesinis sprendimas, kuriuo yra patvirtinta santuokos nutraukimo padarinių sutartis, bet jo dalis, dėl kurios šalys nėra susitarusios, ir byla dėl šios dalies perduodama nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjų I. K., S. K. prašymą nutraukti santuoką bendru sutikimu, bylos Nr. 3K-3-421/2011; 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjų M. Š. ir V. Š. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutikimu, bylos Nr. 3K-3-384/2008; 2008 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. B. v. D. B., bylos Nr. 3K-3-92/2008).

Teisėjų kolegija kartu atkreipia dėmesį į tai, kad buvę sutuoktiniai gali susitarti ir palikti esamą sutarties sąlygą dėl turto pasidalijimo; gali  ateityje priklausomai nuo solidariosios prievolės įvykdymo visos ar dalies abiejų ar vieno bendraskolio spręsti tarpusavio atsiskaitymą, atsižvelgiant ir į tai, kad turtas (butas) paliktas vienam iš sutuoktinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. K. B., bylos Nr. 3K-3-127/2011).

Civilinė byla Nr. 3K-3-554/2011 (S)

Pradžia

(8-676) 10660

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Konsultacija