Komercinis atstovavimas

Ginčas civilinėje byloje dėl komercinio atstovavimo teisinių santykių.

Tardamiesi įsteigti atsakovės įmonę – ieškovės atstovai numatė, kad ieškovei bus perleista dalis naujai įsteigtos įmonės akcijų, tačiau jos nebuvo perleistos. Dėl ekonominio sunkmečio ieškovė nereikalavo mokėti komisinio mokesčio, atlyginti už ieškovės pavadinimo ir prekių ženklų naudojimą. Ieškovė ir atsakovė susitarė dėl atlyginimo už ieškovės vardo ir prekių ženklų naudojimą: sutartas konkretus atlyginimo dydis, aptartas sąskaitų faktūrų išrašymas, tiesiogiai patvirtintas jų priėmimas.

Atsakovei nesilaikant pagal komercinio atstovavimo sutartis prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė pateikė atsakovei pranešimą dėl komercinio atstovavimo sutarties nutraukimo. Atsakovė yra apmokėjusi dalį ieškovės pateiktų sąskaitų, tačiau neapmokėjo pateiktos sąskaitos faktūros, kurioje apskaičiuotas komisinis mokestis už konteinerius, importuotus iki komercinio atstovavimo sutarties nutraukimo.

Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-969/2015 ir joje nurodytą ankstesnę kasacinio teismo praktiką).

Pagal CK 6.154 straipsnio, įtvirtinančio sutarties sampratą, 1 dalies nuostatą, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę).

Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (ofertą) ir priimant pasiūlymą (akceptą) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais (CK 6.162 straipsnio 1 dalis). Komercinio atstovavimo sutartis yra konsensualinė, t. y. ji laikoma sudaryta sutarties šalims pasiekus susitarimą dėl visų esminių sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 1, 2 dalys). CK normose nenustatyta komercinio atstovavimo sutarčiai privalomos rašytinės formos, o pagal CK 2.154 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, tokia sutartis gali būti sudaroma raštu arba žodžiu. Taigi, tokia sutartis gali būti sudaroma surašant vieną abiejų šalių pasirašytą dokumentą, apsikeičiant rašytiniais dokumentais (užsakymais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais perduodama informacija), žodžiu, atliekant veiksmus ar kitokia šalies valios sudaryti sutartį išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-49/2011).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sprendžiant dėl teisės normų, atribojančių komercinio atstovavimo teisinius santykius, aiškinimo ir taikymo, yra nurodyta, kad, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, komercinio atstovavimo teisiniams santykiams būdingi šie elementai: 1) esminė atstovo funkcija – tarpininkauti arba sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir sąskaita; 2) atstovo savarankiškumas; 3) pagrindinės veiklos kriterijus; 4) atstovo veiklos nuolatinis pobūdis; 5) atstovo veiklos atlygintinumas. Šie kriterijai yra kumuliatyvūs – tais atvejais, kai netenkinamas bent vienas iš jų, atitinkami teisiniai santykiai negali būti kvalifikuojami kaip komercinis atstovavimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-5-684/2016 54 punktą).

Civilinė byla Nr. e3K-3-61-421/2017

(8-676) 10660

Advokato kontora

Scroll to Top
Konsultacija