Ekspeditoriaus atsakomybė

Sprendžiamas ginčas civilinėje byloje dėl ekspeditoriaus atsakomybės.

Ieškovė, gavusi duomenų, kad atsakovės atgabentos prekės yra pažeistos, su pretenzija kreipėsi į atsakovę. Atsakovė nurodė, kad ieškovė turi kreiptis į siuntėją. Ieškovės tvirtinimu, atsakovei atsakomybė turi būti taikoma ir dėl jos pasitelktų trečiųjų asmenų veiksmų, nes už prekių gabenimą buvo sumokėta būtent atsakovei. Konosamente atsakovė nurodyta kaip vežėja. Ekspeditoriaus civilinė atsakomybė yra platesnė nei vežėjo, ekspeditorius užsakovui atsako ir už trečiuosius asmenis.

CMR konvencijos 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ši konvencija yra taikoma transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijoje ir kai bent viena iš šalių yra konvencijos narė. Kasacinio teismo praktikoje aiškinant šį teisės aktą pažymima, kad CMR konvencija yra tarptautinė sutartis, kuri reglamentuoja klausimus, susijusius su kelių transporto priemonėmis už užmokestį vežamo krovinio sutartimis, kai bent viena iš krovinio siuntėjų ir gavėjų yra skirtingų šalių teritorijose ir bent viena iš jų yra CMR konvencijos narė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-75-916/2017, 11 punktas).

Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad Hagos-Visbiu taisyklės skirtos normoms, susijusioms su konosamentais, vienodinti, jose nustatytos jūrų vežėjo pareigos, vežėjo atsakomybė siuntėjui. Vežėju laikomas laivo savininkas ar frachtuotojas, sudarantis vežimo sutartį su siuntėju (1 straipsnio a punktas). Taisyklėse nustatytos vežėjo pareigos, jo atsakomybė, atleidimo nuo atsakomybės pagrindai, galimybė vežėjui naudotis Taisyklėse numatytomis gynybos priemonėmis ir atsakomybę ribojančiomis nuostatomis dėl jam pareikšto ieškinio dėl vežimo sutartyje nurodytų prekių praradimo ar sugadinimo, nepriklausomai nuo to, ar ieškinys grindžiamas sutartimi ar deliktu (3–4bis straipsniai). Pagal 2 straipsnį būtent vežėjas pagal kiekvieną vežimo jūra sutartį yra įpareigotas laikytis Hagos-Visbiu taisyklėse nustatytų pareigų, jis turi teisę naudotis Taisyklėse įtvirtintomis teisėmis ir imunitetais prekių pakrovimo, tvarkymo, sukrovimo, vežimo, saugojimo, priežiūros ir iškrovimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41-690/2016, 25 punktas).

Nagrinėjamoje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas, ar ekspeditorius, pavesdamas krovinį vežti trečiajam asmeniui už užmokestį, yra vežėjas ir ar jam tokiu atveju kyla atsakomybė atlyginti žalą už vežimo metu sugadintas prekes. Krovinių ekspedicijos sutartyje yra nustatomi ekspeditoriaus įsipareigojimai užsakovo lėšomis teikti arba organizuoti paslaugas, susijusias su krovinių vežimu, taip pat gali būti įtvirtinamos kitos su krovinių vežimu susijusios pareigos (CK 6.824 straipsnis). Ekspeditorius už netinkamą ekspedijavimo sutarties vykdymą arba jos pažeidimą atsako pagal sutarties nuostatas (CK 6.826 straipsnio 1 dalis).

CK 1.106 straipsnio 1 dalyje konosamentas apibrėžtas kaip vertybinis popierius, įrodantis sutarties sudarymo faktą ir patvirtinantis jo turėjo teisę gauti konosamente nurodytus daiktus (krovinį) bei jais disponuoti. Taigi, pirma, konosamentas patvirtina vežimo sutarties sudarymo faktą, antra, konosamentą turinčio asmens teisę gauti krovinį ir juo disponuoti, t. y. įgalina konosamento turėtoją atsiimti prekes jų pristatymo vietoje, perduoti prekes kitam asmeniui konosamentą indosuojant ar kitais būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41-690/2016, 35 punktas). Kaip nurodyta šios nutarties 32 punkte, atsakovė nėra konosamente nurodyta kaip vežėja, todėl pagal šalių sudarytos ekspedijavimo sutarties nuostatas nėra atsakinga kaip vežėja.

CK 6.826 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu ekspeditorius įrodo, jog ekspedicijos sutartis pažeista dėl to, kad buvo neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta vežimo sutartis, tai ekspeditoriaus atsakomybė užsakovui (užsakovo klientui) nustatoma pagal tas pačias taisykles, pagal kurias ekspeditoriui atsako atitinkamas vežėjas. Kaip nurodyta šios nutarties 29 punkte, nagrinėjamoje byloje taikomos Hagos-Visbiu taisyklės, kuriose yra nustatytos jūrinių vežėjų pareigos bei atsakomybė krovinio siuntėjui. Vežėjo atsakomybės pagrindai yra aptarti konosamento sąlygose, kurios suponuotų vežėjo atsakomybę už kroviniui padarytą žalą, o tokiu atveju ir atsakovė (ekspeditorė) neturi pagrindo atlyginti ieškovei patirtos žalos (CK 6.826 straipsnio 2 dalis).

Civilinė byla Nr. e3K-3-204-378/2017

(8-676) 10660

Advokato kontora

Scroll to Top
Konsultacija