Bendrijos nario teisės

Byloje sprendžiama dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos nario teisės gauti informaciją apie bendrijos veiklą.

Ieškovas teigė, kad, sužinojęs apie bendrijos valdybos pirmininko D. S. savavališka iniciatyva vykdomus darbus (veiksmus), bendrijos lėšų galimą panaudojimą asmeniniams poreikiams tenkinti, valstybinės žemės nuomos procedūrų žlugdymą ir nesąžiningus, neteisėtus ketinimus nevykdyti bendrijos narių susirinkimo sprendimų, žodžiu ir raštu kreipėsi į atsakovės valdybą ir jos pirmininką dėl dokumentų bei informacijos apie bendrijos veiklą pateikimo. Galiojančiuose bendrijos įstatuose nėra nustatyta teikiamų dokumentų kopijų apmokėjimo ir pateikimo tvarka, ieškovas siūlė atsakovei sumokėti už bendrijos teikiamų dokumentų kopijas rinkos kainą, bet nė vienas iš ieškovo prašymų nebuvo patenkintas. Be to, atsakovės valdyba ir (ar) jos pirmininkas nepateikė paaiškinimų, kodėl prašymuose nurodyti dokumentai negali būti pateikti ieškovui.

DNSBĮ ir Bendrijos įstatai nenustato, kokia forma (prašomų susipažinti dokumentų kopijomis, jų išrašais, skenuotų dokumentų elektroninėmis kopijomis jas pateikiant nariui Bendrijoje ar siunčiant nario nurodytu adresu paštu ar elektroniniu paštu, ar užtikrinant nariui sąlygas susipažinti su jam rūpima Bendrijos informacija Bendrijos patalpose, ar kt.) nariui turi būti teikiama informacija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat nėra spręsta bylų, kuriose būtų išaiškinta, būtent kokia forma turi būti teikiama informacija, o kokia forma informacijos teikimas būtų nepriimtinas. Kolegijos vertinimu, kai nėra nustatyta informacijos teikimo formos taisyklių, bendrijos nario prašoma teikti informacija, į kurią jis turi teisę pagal įstatymus, turėtų būti teikiama atsižvelgiant į informacijos gavimo tikslą, dėl kurio asmuo (narys) prašo ją suteikti. Byloje ieškovas nenurodė, kokiais tikslais jis naudotų prašomą gauti informaciją. Kai nėra žinomi prašymo suteikti informaciją gavimo tikslai, tuomet, kilus dėl to ginčui, teismui yra sudėtingiau nustatyti reikalingą informacijos pateikimo formą. Tokioje situacijoje asmenys, iš kurių turintis teisę ir reikalaujantis informacijos, bei ją teikiantis, turi pasirinkti informacijos teikimo formą, atitinkančią teisingumo, protingumo ir sąžiningumo imperatyvus (CK 1.5 straipsnis: civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus), taikytinus visiems civilinių teisinių santykių subjektams.

CK 1.137 straipsnio 2 dalis įtvirtina bendrą nuostatą, kad, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Ar primygtinai reikalaudamas tam tikrą informaciją apie bendriją pateikti pageidaujama forma bendrijos narys laikosi minėtų reikalavimų bendrijos atžvilgiu, nustatoma analizuojant, ar jis elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi apdairus, rūpestingas žmogus, ar nėra jo paties ir bendrijos bei ypač kitų bendrijos narių interesų konflikto. Kreipdamiesi į bendriją dėl informacijos gavimo nariai ir bendrijos įgalioti teikti informaciją organai (bendrijos pirmininkas) turi tarpusavyje bendradarbiauti, padėti vienas kitam įgyvendinti teises ir vykdyti pareigas.

Byloje nustatyta, kad ieškovas atsakovei teikė ne vieną prašymą dėl informacijos pateikimo. Atsakovė ne atsisakė teikti ieškovui prašomus dokumentus ir informaciją, bet savo atsakymuose ieškovui paaiškino neturinti galimybės pateikti juos ieškovo nurodomu būdu – elektroniniu formatu, nes neturi tam reikiamos įrangos; taip pat painformavo, kad ieškovas turi galimybę susipažinti su bendrijos dokumentais bendrijos patalpose, kuriose jam atvykus bus sudarytos sąlygos gauti norimą informaciją. Atsakovė pateikė byloje elektroninius laiškus ieškovui, kuriuose atsakovės pirmininkas ragino ieškovą atvykti į Bendrijos patalpas ir susipažinti su informacija. Laiškuose nurodytas telefono numeris, pasiūlyta juo pasiskambinti pirmininkui ir suderinti atvykimo laiką, o atvykus pirmininkas patikino parengsiąs Bendrijos dokumentus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas šia galimybe atvykti ir Bendrijos patalpose susipažinti su dokumentais būtų pasinaudojęs. Jam nebuvo atsisakyta leisti susipažinti su dokumentais, o atvykęs jis galėjo suderinti Bendrijos dokumentuose esančios informacijos pateikimo formą. Ieškovui neatvykus į Bendrijos patalpas susipažinti su reikiama informacija, nėra pagrindo daryti išvadą, kad jam buvo atsisakyta teikti informaciją ar kad ieškovo teisė gauti informaciją buvo suvaržyta.

Atsižvelgiant į šios nutarties 22 punkte nurodytas aplinkybes, kad atsakovė ne atsisakė, o priešingai – siūlė susipažinti su Bendrijos dokumentais, sudarė sąlygas šalims priimtinu laiku Bendrijos patalpose gauti informaciją, tačiau ieškovas nebuvo aktyvus, nepasinaudojo galimybe nuvykti ir susipažinti su Bendrijos dokumentais, nenustatyta, kad ieškovo teisė gauti informaciją apie Bendrijos veiklą būtų pažeista.

Civilinė byla Nr. 3K-3-490-686/2016

Kontaktai

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija