Balsavimas susirinkime

Civilinė byla dėl bendrijos visuotinio narių susirinkimo nutarimų, balsavimo raštu biuletenių iš dalies pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo.

Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau – ir bendrija) pakartotinio visuotinio narių susirinkimo balsavimo raštu bendrijos susirinkime paskelbtais klausimais priimtus sprendimus.

Savininkų susirinkimai, kai jie vyksta kaip į savininkų bendriją susitelkusių bendrijos narių susirinkimai ar kaip daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimai, yra įforminami susirinkimo protokolais. Ar buvo vykdytas bendrijos narių ar namo savininkų susirinkimas, iškilus ginčui sprendžiama pagal susirinkimo šaukimo ir organizavimo dokumentuose esančius duomenis (protokolus, pranešimus, registracijos lapus ir kt.). Jeigu juose nurodoma, kad organizuojamas bendrijos narių susirinkimas, tai toks susirinkimas ir jame priimti sprendimai vertinami kaip bendrijos narių, o ne namo savininkų susirinkimas. Jeigu, pažeisdamas įstatymo nustatytą kompetenciją, bendrijos narių susirinkimas išnagrinėja namo savininkų susirinkimo kompetencijos klausimą, tai vien klausimo išsprendimas nesudaro pagrindo bendrijos narių susirinkimą ir jo sprendimą vertinti kaip namo savininkų susirinkimą ir kaip jo sprendimą. Toks sprendimas vertinamas kaip bendrijos narių susirinkimas ir kaip bendrijos priimtas sprendimas neatitinkančiu jo kompetencijos klausimu. Jis gali būti teismo panaikintas savininko ieškiniu kaip pažeidžiantis jo teises, jeigu savininkas nebuvo įtrauktas į klausimo svarstymą, o priimant sprendimą buvo nuspręsta dėl jo kaip savininko teisių ir pareigų (pavyzdžiui, sukurti bendros nuosavybės objektą, jį valdyti, naudoti ar disponuoti juo). Jeigu klausimas turėjo būti sprendžiamas visų savininkų susirinkime, organizuotame ir įvykdytame pagal teisės aktų reikalavimus, tai kiekvienas savininkas turėjo būti informuotas apie susirinkimą, dienotvarkę, jis turėjo turėti galimybę susipažinti su sprendimams priimti naudojama informacija. Tuo atveju, kai ne visi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai yra bendrijos nariai, o susirinkimas, kuriame sprendžiamas visų namo savininkų susirinkimo kompetencijai priskirtas klausimas, buvo organizuojamas tik kaip bendrijos narių susirinkimas, tai reiškia, kad ne visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams buvo užtikrintos minėtos teisės ir atitinkamai nėra pagrindo bendrijos narių susirinkimo kvorumui ir sprendimų priėmimo teisėtumui nustatyti pritaikyti visų savininkų susirinkimui taikomas kvorumo ar balsų skaičiavimo taisykles.

Teisiškai nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, kad, bendrijos narių susirinkime priėmus sprendimą dėl klausimo, kuris priklausė savininkų susirinkimo kompetencijai, pakankamas sprendimui balsų skaičius turėjo būti skaičiuojamas kaip savininkų balsų, o ne kaip bendrijos narių balsų skaičius. Bendrijos narių susirinkimo priimto sprendimo teisėtumo klausimas vertinamas pagal paduotų susirinkime bendrijos narių balsų skaičių, nors klausimas ir priklausė savininkų susirinkimo kompetencijai, jeigu susirinkimas yra bendrijos narių, o ne visų savininkų. Toks sprendimas gali būti pripažįstamas neteisėtu ir panaikintas kaip pažeidžiantis savininkų teises, bet ne dėl savininkų balsų trūkumo. Net ir surinkus pakankamai bendrijos narių balsų, toks bendrijos susirinkimo sprendimas gali būti vertinamas kaip neteisėtas dėl bendrijos narių susirinkimo kompetencijos pažeidimo.

Nagrinėjamu atveju ginčijami klausimai buvo sprendžiami bendrijos, o ne visuotiniame savininkų susirinkime, todėl, vertinant priimtų sprendimų teisėtumą, yra pagrindas pasisakyti, ar nagrinėjamu atveju nebuvo pažeistas CK 4.85 straipsnis klausimus, priskirtus namo bendrosios nuosavybės savininkų kompetencijai, išsprendžiant daugiabučio namo savininkų bendrijos sprendimu.

Tokie klausimai kaip bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas, finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas, revizoriaus ataskaitos vertinimas, valdybos narių ir darbuotojų atlyginimo svarstymas, administravimo įmokų svarstymas, bendrijos dokumentų pateikimo tvarkos ir tarifų svarstymas, mokesčių advokato paslaugoms bendrijai pirkti svarstymas paprastai yra susiję su bendrijos veiklos aspektais ir nėra susiję su bendrosios nuosavybės objektų sukūrimu, valdymu, naudojimu ar disponavimu jais. Todėl sprendžiant dėl sprendimų teisėtumo ir atitinkamų ieškovo reikalavimų pagrįstumo CK 4.85 straipsnio 1 dalis neturėjo būti taikoma ir atitinkamai nebuvo pažeista.

Civilinė byla Nr. 3K-3-409-695/2019

Pradžia

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija