Atsakomybė už statinio defektus

Byloje sprendžiamas rangovo atsakomybės už statinio defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį, klausimas.

Ieškovas nurodė, kad įsigytame bute atsirado statybos darbų defektų, t. y. namo stikliniame fasade, kuris ribojasi su buto virtuve bei svetaine, atsirado plyšių ir nesandarumų, pro kuriuos į butą skverbiasi drėgmė, o lyjant patenka vanduo. Nei pirmoji buto savininkė, nei ieškovas, sudarydami pirkimo–pardavimo sutartis, neaptiko jokių defektų, kuriuos jie galėjo pastebėti kaip racionalūs, atidūs ir rūpestingi asmenys, neturintys specialių statybos, projektavimo žinių, t. y. statybos defektų atsirado po darbų perdavimo–priėmimo (2009 m. vasarą) ir negalėjo būti nustatyti priimant darbus.

CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta statybos rangovo darbų kokybės garantija – rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti užsakovui jų šalinimo išlaidas (CK 6.664 straipsnio 3 dalis). Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jų atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 3 dalis). Taigi defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, bet jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje AB Panevėžio statybos trestas v. UAB AK ,,Aviabaltika“, bylos Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje E. M. v. UAB ,,Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje AB If P&C Insurance AS v. UAB ,,Įrengimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2009). Teisėjų kolegija pažymi, kad ši specifinė įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė nepaneigia ieškovo, reikalaujančio atlyginti statybos rangos darbų defektų šalinimo išlaidas, pareigos įrodyti žalos (išlaidų) atsiradimo faktą ir jos dydį.

Nagrinėjamoje byloje nustatytas defektų atsiradimo garantiniu laikotarpiu faktas, kurio  atsakovas neginčijo. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas iš dalies sutiko su kasatoriaus pretenzijomis dėl statybos darbų defektų, tačiau ginčijo kasatoriaus pasirinktą jų šalinimo būdą ir mokėtinos žalos dydį. Kolegija pažymi, kad, vykdant statybos rangos darbų defektų šalinimo prievolę, kaip ir bet kurią kitą, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo (CK 6.38 straipsnio 3 dalis), ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims.

Atsižvelgdama į šias byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja abiejų šalių bendradarbiavimo stoką sprendžiant defektų pašalinimo klausimus. Kasatorius nesudarė pakankamų sąlygų atsakovui pačiam ištaisyti atliktų rangos darbų defektų, nepriėmė jo atliktų darbų, tačiau ir pats savo lėšomis defektų nepašalino. Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsakovui įvykdžius prievolę ištaisyti nustatytus defektus, pareiga įrodyti, kad šie defektų šalinimo darbai atlikti netinkamai, tenka kasatoriui. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad jeigu defektai nepašalinti, atsakovas tebeturi prievolę juos pašalinti arba atlyginti jų pašalinimo išlaidas. Nors kasatorius turi teisę defektams pašalinti sudaryti sutartį su kitu asmeniu, tačiau šia teise turi būti naudojamasi atsižvelgiant į prievolės šalių bendradarbiavimo pareigą – tais atvejais, kai, pavyzdžiui, rangovas defektų nepašalina arba iš jo veiksmų galima numanyti, kad jis negebės jų pašalinti, arba jei, siekiant išvengti nuostolių padidėjimo, defektus reikia taisyti skubiai ir pan. Kasatoriaus į bylą pateiktas komercinis pasiūlymas, kuriuo jis grindžia savo reikalaujamos priteisti žalos dydį, sudarytas 2010 m. sausio 15 d. – taigi jame neatsižvelgta į atsakovo vėliau atliktus defektų šalinimo darbus. Be to, defektų šalinimo darbai pagal sutartį, sudarytą remiantis nurodytu komerciniu pasiūlymu, neatlikti. Žala yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga ir ji nėra preziumuojama, todėl ją ir jos dydį, kaip jau minėta, privalo įrodyti ieškovas.

Civilinė byla Nr. 3K-3-559/2011

Pradžia

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija